اهداف آتی

 • توسعه پلتفرم
 • توسعه شبکه رانندگان به 4000 نفر و سراسر کشور
 • توسعه مقاصد به 100 نقطه
 • توسعه شبکه مشتریان داخلی و خارجی
 • کسب درآمد ریالی و ارزی
 • ورود سرمایه گذاران معتبر داخلی و خارجی
 • برند جهانی و منطقه ای
 • توسعه خدمات و محصوالت به لوازم و تجهیزات، اقامتی، آموزشی و...
 • توسعه همکاری با بازیگران دیگر حوزه گردشگری
 • فرهنگ سازی و حفظ محیط زیست از طریق سفر
 • گسترش گردشگری طبیعت گردی و انواع دیگر گردشگری
 • توسعه خدمات پشتیبانی به استانهای کشور
 • توسعه سفرهای ترکیبی
اهداف آتی
خانه
علاقه‌مندی‌ها
سفرها
پروفایل